Mapy na żywo

Burze nad Polską
Mapa burzowa Polski

Mapa ostrzeżeń
Mapa ostrzeżeń dla Polski

Burze - Europa
Mapa burzowa Europy

Europa


Opady

PROPAGACJA

Ankieta

Test

20.02.2016
20.02.2016
75% [3 głosy]

27.02.2016
27.02.2016
25% [1 głos]

Ogółem głosów: 4
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 01/13/2016

ŚNIEŻYCA 2015 - podsumowanie

 

Podsumowanie Ogólnopolskich Ćwiczeń Łączności Kryzysowej
„ŚNIEŻYCA 2015”


 

W dniach 4-8.03.2015 odbyły się ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej „ŚNIEŻYCA 2015”. W dniach 4-6.03.2015 stacjom sztabowym amatorskich sieci ratunkowych były przekazywane dynamiczne informacje koordynacyjno-organizacyjne mające na celu osiągnięcie gotowości radiowej poszczególnych sieci w dniu 7.03.2015 (sobota, w godz.
19-21 czasu lokalnego). Celem ćwiczeń przeprowadzanych w takiej formule było sprawdzenie stawiania w gotowość amatorskich sieci ratunkowych w sytuacji przekazania informacji o zagrożeniu. W tym wypadku była to symulacja zaniku zasilania elektrycznego na wskazanych obszarach kraju, w czasie której zadaniem było zapewnienie utrzymania łączności i przekazywanie informacji z obszarów dotkniętych awarią. Poprzez zastosowanie dynamicznego harmonogramu ćwiczeń została sprawdzona samoorganizacja Krajowej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, składającej się z funkcjonujących na obszarze kraju amatorskich sieci ratunkowych.

Ćwiczenia odbywały się równolegle w paśmie 80m, 2m oraz 70cm, a ich przebieg został opisany poniżej.


  • Informacja rozesłana do grupy SP EmCom w dniu 26.02.2015:

 

ĆWICZENIA - KOMUNIKAT nr 1 z dn. 26.02.2015

PZK (SP EmCom) otrzymał od centralnych służb kryzysowych informację o ryzyku wystąpienia intensywnych opadów śniegu na obszarze wszystkich województw z prognozą wystąpienia w dniu 7.03.2015 (sobota). Przewidywanymi skutkami tych opadów może być przyrost pokrywy ciężkiego i mokrego śniegu mogącego powodować uszkodzenia napowietrznych linii energetycznych.


Wg analizy ryzyka wystąpienia przerw w dostawach prądu, przeprowadzonej przez służby zarządzania kryzysowego i przekazanej do współpracujących organizacji pozarządowych – w tym do Polskiego Związku Krótkofalowców, możliwość wystąpienia przerw w dostawach energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej z dużym prawdopodobieństwem może wystąpić na obszarach poza miastami wojewódzkimi i powiatowymi we wszystkich województwach.

 

W związku z powyższym proszę koordynatorów amatorskich sieci ratunkowych, oddziałowych oraz klubowych koordynatorów łączności kryzysowej o przekazanie wstępnej informacji o możliwości postawienia w gotowość poszczególnych sieci.

 

  • W dniu 4.03.2015 r. do stacji sztabowych został przesłany następujący komunikat:

 

ĆWICZENIA - KOMUNIKAT nr 2 z dn. 4.03.2015

W związku z prognozowanym na sobotę (7.03.2015) zagrożeniem oraz planowaną na ten dzień mobilizacją amatorskich sieci ratunkowych, prosimy o uruchomienie w dniu 6.03.2015 (piątek) w godzinach 19:00-19:30 czasu lokalnego stacji sztabowych amatorskich sieci ratunkowych, w celu weryfikacji warunków propagacyjnych. Kontrolne sprawdzenie łączności będzie przeprowadzać stacja SQ6IYR/6 na częstotliwości +/- 3.760 MHz, wywołując poszczególne stacje sztabowe (wg znaków podanych przy zgłaszaniu sieci przez koordynatorów).


Wytyczne do organizacji ćwiczenia lokalnego na obszarze działania poszczególnych sieci


1)      Należy niezwłocznie powiadomić lokalne środowisko krótkofalowców/amatorską sieć ratunkową (za pośrednictwem stron internetowych, radiowo itp.) o mobilizacji w dniu 7.03.2015 (sobota) w godzinach 19:00-20:30 czasu lokalnego z uwagi na prognozowane zagrożenie.


2)      Określić częstotliwości pracy stacji sztabowej amatorskiej sieci ratunkowej dla podległego obszaru: KF (3,7 MHz), UKF (np. 145.500 lub 433.500 + ew. przemienniki)
i podać je do wiadomości lokalnych krótkofalowców, aby te wiedziały gdzie nasłuchiwać i oczekiwać na łączność ze stacją sztabową.


3)      Wskazać na konieczność przygotowania do tego czasu (7.03.2015, godz. 19-21) awaryjnych źródeł zasilania (akumulatory, baterie, inne), w celu trzykrotnego zgłoszenia się do lokalnej stacji sztabowej (lub innej sztabowej na KF lub UKF w przypadku braku łączności ze swoją stacją sztabową).


4)      Stacja sztabowa powinna przeprowadzić trzy tury wywołań dla podległych stacji:

 

Tura I: zgłaszające się stacje mogą korzystać z zasilania sieciowego, podając następujące informacje: znak, imię, QTH, temperaturę powietrza na zewnątrz, rodzaj zasilania awaryjnego, jakim dana stacja dysponuje;

 

Tura II: zgłaszające się stacje powinny korzystać wyłącznie z zasilania awaryjnego, podając następujące informacje: znak, imię, QTH, temperaturę powietrza na zewnątrz, stan zagrożeń – np. brak zagrożeń lub podać, jakie aktualnie zagrożenia występują;

 

Tura III: zgłaszające się stacje powinny korzystać wyłącznie z zasilania awaryjnego, podając następujące informacje: znak, imię, QTH, adres lokalnego centrum zarządzania kryzysowego (miejscowość, nazwa ulicy, numer budynku).

 

Od godz. 20:30 czasu lokalnego na częstotliwości +/- 3.760 MHz nastąpi przekazywanie do centralnej stacji sztabowej informacji od stacji sztabowych amatorskich sieci ratunkowych o ilości QSO nawiązanych lokalnie w I, II i III turze. Centralna stacja sztabowa będzie wywoływała poszczególne stacje sztabowe (wg znaków podanych przy zgłaszaniu sieci przez koordynatorów).

 

Znak i QTH centralnej stacji sztabowej zostanie podany w czasie próbnych łączności w dniu 6.03.2015 na częstotliwości +/- 3.760 MHz.

 

 

Przebieg ćwiczeń lokalnych

 

Od godz. 19:00 do godz. 20:30 wszystkie zgłoszone amatorskie sieci ratunkowe (Wielkopolska Amatorska Sieć Ratunkowa, Tarnowska Amatorska Sieć Ratunkowa, Kujawsko-Pomorska Amatorska Sieć Ratunkowa, Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa, Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa, Amatorska Sieć Ratunkowa Zachodniopomorskiego OT PZK, Stowarzyszenie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Świdnicy, Łódzka Amatorska Sieć Ratunkowa, Amatorska Sieć Ratunkowa Oleskiego Klubu Krótkofalowców) przeprowadzały lokalne ćwiczenia, zgodnie z wytycznymi (tura I, II i III). Każda z sieci określiła częstotliwości, na których będą przeprowadzane ćwiczenia lokalne:

 

 

W tym samym czasie stacja organizatora nadająca z Wrocławia przekazywała do stacji sztabowych poszczególnych sieci komunikaty specjalne do przekazania innym stacjom sztabowym. Był to element ćwiczeń, o którym uczestnicy nie byli wcześniej uprzedzeni. Celem wprowadzenia tego elementu było sprawdzenie samoorganizacji stacji sztabowych na wypadek zaistnienia faktycznej potrzeby przekazania komunikatu z innej sieci w czasie koordynowania działań na własnym obszarze. Co do zasady proces przekazywania komunikatów wypadł bardzo dobrze, ponieważ tylko w pojedynczych przypadkach informacja nie dotarła z uwagi na nieodszukanie odbiorcy na paśmie. W ramach uwag do przebiegu ćwiczeń wskazano między innymi, że przyczyną tego rodzaju sytuacji była konieczność przekazywania komunikatów przez stacje sztabowe do innych stacji sztabowych zlokalizowanych na innych częstotliwościach, co wg niektórych powodowało zamieszanie spowodowane koniecznością zwolnienia zajmowanej „stałej” częstotliwości. Jest to prawda, jednak przyczyną tego zamieszania była niewłaściwa interpretacja przez operatorów niektórych stacji sztabowych poleceń, jakie przekazywała centralna stacja koordynująca (stacja organizatora). Polecenie „proszę przekazać informację do…” nie oznaczało wprost, że należy to uczynić samemu. Każda lokalna sieć miała do dyspozycji co najmniej od kilkunastu do kilkudziesięciu stacji indywidualnych oraz klubowych, z których pomocy należało w takim przypadku skorzystać, nie zmieniając tym samym zajmowanej przez siebie częstotliwości. Niemniej przy organizacji kolejnych ćwiczeń organizator dołoży wszelkich starań, aby w regulaminie ćwiczeń elementy, które sprawiły najwięcej trudności, zostały wyczerpująco i precyzyjnie opisane.

 

Poza wyżej opisanymi trudnościami z koordynacją łączności pomiędzy stajami sztabowymi w pasmie KF, w sprawozdaniach nie wskazywano na inne istotne problemy.

 

 

Podsumowanie

 

W ćwiczeniach wzięło udział 9 sieci ratunkowych, natomiast na podstawie przesłanych logów zarejestrowano 201 stacji uczestniczących w ćwiczeniach (stacje z okręgów SP1, SP2, SP3, SP5, SP6, SP7, SP8, SP9 oraz 2 stacje zagraniczne). Łączna ilość przeprowadzonych w czasie ćwiczeń łączności wyniosła około 550.

 

SIECI RATUNKOWE:

 

1. Wielkopolska Amatorska Sieć Ratunkowa (WASR)
Obszar działania sieci: województwo wielkopolskie
Znak stacji sztabowej i jej lokalizacja: SQ3TGV, Ostrów Wielkopolski

 

2. Tarnowska Amatorska Sieć Ratunkowa (TASR)
Obszar działania sieci: miasto Tarnów, powiat tarnowski
Znak stacji sztabowej i jej lokalizacja: SP9PTA, Tarnów

 

3. Kujawsko-Pomorska Amatorska Sieć Ratunkowa (KPASR)
Obszar działania sieci: województwo kujawsko-pomorskie
Znak stacji sztabowej i jej lokalizacja: SP2PBY, Inowrocław

 

4. Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa (MASR)
Obszar działania sieci: województwo mazowieckie
Znak stacji sztabowej i jej lokalizacja: SP5MASR, Warszawa

 

5. Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa (DASR)
Obszar działania sieci: województwo dolnośląskie
Znak stacji sztabowej i jej lokalizacja: SP6PSR, Wrocław

 

6. Amatorska Sieć Ratunkowa Zachodniopomorskiego OT PZK (ASR ZOT PZK)
Obszar działania sieci: województwo zachodniopomorskie (strefa przygraniczna)
Znak stacji sztabowej i jej lokalizacja: SP1KZE, Chojna

 

7. Stowarzyszenie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Świdnicy (CRA Świdnica)
Obszar działania sieci: miasto Świdnica, powiat świdnicki
Znak stacji sztabowej i jej lokalizacja: SP6PZG, Świdnica

 

8. Łódzka Amatorska Sieć Ratunkowa (ASR OT-15 PZK)
Obszar działania sieci: miasto Łódź
Znak stacji sztabowej i jej lokalizacja: SP7WME, Łódź

 

9. Amatorska Sieć Ratunkowa Oleskiego Klubu Krótkofalowców (SP9KDA)
Obszar działania sieci: powiat oleski
Znak stacji sztabowej i jej lokalizacja: SP9KDA, Olesno

 

 

ZAREJESTROWANE ZNAKI:

 

1.

3Z6AET

2.

3Z6Z

3.

DC5KV

4.

OM0AMR

5.

SN100KO

6.

SN90IARU

7.

SO3ALG

8.

SO5MAX

9.

SO5MAX

10.

SO5WJ

11.

SO9ADX

12.

SO9AHH

13.

SP1APK

14.

SP1CDR

15.

SP1EGN

16.

SP1IVL

17.

SP1IWC

18.

SP1JRF

19.

SP1PSD

20.

SP1PWP

21.

SP1PWU

22.

SP1TMB

23.

SP1TMN

24.

SP1ZZW

25.

SP2CLX

26.

SP2DDX

27.

SP2DKI

28.

SP2FCR

29.

SP2FMN

30.

SP2GTJ

31.

SP2IF

32.

SP2IHI

33.

SP2JVW

34.

SP2KCW

35.

SP2KFL

36.

SP2KJF

37.

SP2KPD

38.

SP2MKR

39.

SP2NJN

40.

SP2PAQ

41.

SP2PBY

42.

SP2PTU

43.

SP2PUT

44.

SP2SGV

45.

SP2SNF

46.

SP2SWE

47.

SP2SWO

48.

SP2UKD

49.

SP3DOQ

50.

SP3EOL

51.

SP3HSZ

52.

SP3HUF

53.

SP3MKS

54.

SP3QYJ

55.

SP3RBQ

56.

SP3SLK

57.

SP5GVY

58.

SP5IDR

59.

SP5LDU

60.

SP5MASR

61.

SP5PAU

62.

SP5PET

63.

SP5PLW

64.

SP5SR

65.

SP5X

66.

SP6AUO

67.

SP6BLV

68.

SP6BXZ

69.

SP6CYN

70.

SP6CZ

71.

SP6DST

72.

SP6GTN

73.

SP6GUO

74.

SP6LJE

75.

SP6MJS

76.

SP6NIL

77.

SP6NIP

78.

SP6O

79.

SP6OWY

80.

SP6PSR

81.

SP6RSP

82.

SP6RYE

83.

SP6UOQ

84.

SP6VXU

85.

SP6ZWR

86.

SP7SMF

87.

SP7WME

88.

SP8IZA

89.

SP8KJX

90.

SP8KKM/8

91.

SP9AED

92.

SP9DAB

93.

SP9DAP

94.

SP9JZT

95.

SP9KDA

96.

SP9KRG/2

97.

SP9LAS

98.

SP9MLI/2

99.

SP9OYO

100.

SP9PDA

101.

SP9PTA

102.

SP9RHN

103.

SP9TED

104.

SP9UO

105.

SP9VRY/P

106.

SP9ZAX

107.

SQ1BHH

108.

SQ1MNG

109.

SQ1MNK

110.

SQ1NXN

111.

SQ1NXW

112.

SQ1OHF

113.

SQ1PRB

114.

SQ1PSA

115.

SQ1PSD

116.

SQ1SNO

117.

SQ1TAO

118.

SQ2BNW

119.

SQ2EAH

120.

SQ2EAR

121.

SQ2KLZ

122.

SQ2LIP

123.

SQ3GJH

124.

SQ3LMK

125.

SQ3LMR

126.

SQ3LVO

127.

SQ3NQH

128.

SQ3PGA

129.

SQ3POS

130.

SQ3RPM/P

131.

SQ3SWD

132.

SQ3TGN

133.

SQ3TGP

134.

SQ3TGV

135.

SQ4CVB

136.

SQ5GLU

137.

SQ5GVY

138.

SQ5KIE

139.

SQ5NWR

140.

SQ5OMO

141.

SQ5RGY

142.

SQ5STS

143.

SQ5STY

144.

SQ6ADD

145.

SQ6DST

146.

SQ6HY

147.

SQ6ILI

148.

SQ6IUF

149.

SQ6IYR/6

150.

SQ6IYX

151.

SQ6JNQ

152.

SQ6JNY

153.

SQ6KOE

154.

SQ6KOJ

155.

SQ6LJR

156.

SQ6MIK

157.

SQ6MQ

158.

SQ6NLN

159.

SQ6NLQ

160.

SQ6NSM

161.

SQ6NTJ

162.

SQ6NTK

163.

SQ6OCZ

164.

SQ6ODL

165.

SQ6PLE

166.

SQ6PNN

167.

SQ6VY

168.

SQ6WA

169.

SQ6WX

170.

SQ7JHG

171.

SQ7LRX

172.

SQ7OBG

173.

SQ7OIX

174.

SQ8ERB

175.

SQ8HPI

176.

SQ8KRZ

177.

SQ8LZC

178.

SQ8MAE/M

179.

SQ8NMA

180.

SQ8SZP

181.

SQ9AOR/9

182.

SQ9CID

183.

SQ9CYD

184.

SQ9DDA

185.

SQ9DEO/M

186.

SQ9FMC

187.

SQ9IAE

188.

SQ9KDO

189.

SQ9MUR

190.

SQ9OJV

191.

SQ9OKV

192.

SQ9OUM

193.

SQ9OZF

194.

SQ9PCH

195.

SQ9PID

196.

SQ9PUZ

197.

SQ9RHX

198.

SQ9SBF

199.

SQ9WTF

200.

SQ9ZAQ

201.

SQ9ZAX


 

 

Wnioski

 

W czasie ćwiczeń nie sprawdziła się koordynacja łączności pomiędzy stacjami sztabowymi. Ten element wymaga bezwzględnego dopracowania. Optymalny model organizacji łączności pomiędzy tymi stacjami zostanie określony na potrzeby kolejnych ćwiczeń w ramach konsultacji grupy SP EmCom.


Przekazywanie komunikatów w zakresie ich treści wypadło bezbłędnie. Wszystkie komunikaty w przypadku nawiązania łączności z adresatem (lub pośrednio) zostały przekazane w formie dosłownej. W trzech przypadkach komunikat nie został dostarczony z powodu nieodszukania na paśmie stacji docelowej, co jest efektem wspomnianej niewłaściwej koordynacji łączności w zakresie KF.


Wnioski logistyczne. Operator stacji sztabowej powinien znać sprzęt, który będzie używał w czasie ćwiczeń lub prawdziwych akcji. Jeśli nie zna pojawiają się kłopoty, które w sytuacji presji czasu oraz podwyższonego stresu negatywnie wpływają na szybkość i efektywność działania stacji sztabowej. Dobrze jest pracować na znanym sobie sprzęcie, by nie tracić czasu na szukanie błędu (np. dlaczego mnie nie słychać). Dobrze by był to powszechnie stosowany sprzęt, natomiast w innym przypadku niezbędne jest opracowanie i posiadanie przy stacji skróconej i czytelnej instrukcji obsługi radiostacji. Najlepiej by tego rodzaju dokumentacja dotyczyła też pozostałego wyposażenia radiostacji (agregaty, zasilacze, anteny, urządzenia pomocnicze).


Dla każdej radiostacji powinien być oddzielny akumulator. Przy wspólnej pracy na jednym akumulatorze spadki napięcia mogą być zbyt duże, przez co bardziej wrażliwy na te wahania transceiver może się wyłączać. Do stałego wyposażenia stacji sztabowej dobrze więc wybierać radiostacje o małym prądzie na odbiorze, co przedłuży skuteczne działanie radiostacji na zasilaniu awaryjnym.

 

Pozdrawiamy,

Zespół SP EmCom

Wygenerowano w sekund: 0.02
603,285 unikalne wizyty